DEĞERLERİMİZ

İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak değerlerimiz Ceza infaz kurumumuzdaki tutuklu ve hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmelerini , insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında cezalarını çekmelerini sağlamak, Cezanın infazında hükümlünün rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması hususunda mümkün olan araç ve olanakları kullanmak, Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket etmek, İnfazı, hapis cezasının zararlı etkisini mümkün olduğu ölçüde azaltacak, hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını korumasını sağlayacak anlayış doğrultusunda düzenlenecek programlar, usûller, araçlarla yerine getirmek.

Kurumumuzun temel amacı; Tutuklu/Hükümlülere birey olma bilinci kazandırma çalışmalarıyla Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatan ve milletin bölünmezliğine karşı görev ve sorumluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak topluma yeniden dönüşlerini sağlamaktır.

Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vererek; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak bütün hükümlü ve tutukluların, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olmalarını sağlamak ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralları hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulamaktadır.